Model
期數
144
特號
00
生肖
波色

142期T29
001期T18
011期T10
************
2003年
012期T29
013期T18
014期T24
2016年
070期T29
071期T18
072期T36
2016年
077期T29
078期T18
079期T48
2017年
142期T29
143期T18
144期T60?
144期T狗
************
121期T25=124期T49
130期T48=134期T24
139期T19=144期T07
144期T07
************
081期T18=082期T26
133期T18=134期T24
143期T18=144期T22
144期T22
************
142期T29=2×8
143期T18=1×8
144期T08
************

131期T29=142期T29
133期T18=143期T18
135期T43=144期T43
144期T43兔
************
1平和6平同肖时+T
129期32/44T28=130期T48
138期05/41T02=139期T19
143期25/01T18=144期T
144期T07兔
************
落球序
134期3平46反单=135期T43
135期3平30反单=136期T31
136期3平43反双=137期T32
137期3平42反单=138期T02
138期3平16反单=139期T19
139期3平06反单=140期T49
140期3平47反双=141期T46
141期3平38反单=142期T29
142期3平09反双=143期T18
143期3平47反双=144期T
144期 双
************
落球序
135期4平19反大=136期T31
136期3平43反小=137期T32
137期3平42反小=138期T02
138期2平28反小=139期T19
139期1平09反大=140期T49
140期1平10反小=141期T46
141期2平14反大=142期T29
142期2平44反小=143期T18
143期3平47反小=144期T
144期 小
************
130期T48+1=140期T49
129期T28+1=142期T29
128期T07+1=144期T08
144期T08
************
023期T08-1=024期T07
053期T12-1=054期T11
093期T29-1=094期T28
143期T18-1=144期T17
144期T17
************
111期T10=141期T46
102期T29=142期T29
093期T29=143期T18
084期T21=144期T
144期T虎牛鼠
************
108期T01=124期T49
117期T25=134期T24
126期T09=144期T
144期T虎牛鼠
************
108期T01=124期T49
119期T24=134期T24
130期T48=144期T48
144期T48.36狗
************
2016年---2017年
124期T41-12=142期T29
114期T30-12=143期T18
104期T22-12=144期T10
144期T10
************
094期T28+1=142期T29
105期T17+1=143期T18
116期T30+1=144期T31
144期T31.07兔
************
大小序
135期3平26=136期T31
136期3平30=137期T32
137期2平04=138期T02
138期2平12=139期T19
139期3平09=140期T49
140期4平35=141期T46
141期4平27=142期T29
142期4平18=143期T18
143期4平37=144期T
144期 合双
***********
大小序
138期3平16反前=139期T19
139期3平09反后=140期T49
140期4平35反前=141期T46
141期4平27反前=142期T29
142期3平14反前=143期T18
143期2平25反前=144期T
144期 前肖
************
大小序
139期1平06反家=140期T49
140期1平04反野=141期T46
141期2平14反家=142期T29
142期2平09反野=143期T18
143期2平25反野=144期T
144期 野兽
************
大小序6平尾
138期4平28=139期T19
139期3平09=140期T49
140期4平35=141期T46
141期6平38=142期T29
142期7特29=143期T18
143期6平47=144期T
144期T678尾+2尾
************
落球序6平尾+1
139期6平08+1=140期T49
140期6平35+1=141期T46
141期6平28+1=142期T29
142期6平07+1=143期T18
143期6平01+1=144期T
144期T2尾+678尾
************
大小序
139期3平合09=140期T49
140期2平合01=141期T46
141期2平合05=142期T29
142期3平合05=143期T18
143期3平合07=144期T
144期马蛇龙兔虎牛鼠
************
大小序
139期3平09=140期T49
140期3平32=141期T46
141期3平19=142期T29
142期2平09=143期T18
143期3平34=144期T
144期兔虎牛鼠猪狗鸡
************
金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:虎兔龙猴马狗蛇+10.13.22.23.27.37.46.47.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
143
特號
18
生肖
波色

123期T27
133期T18
143期T09
************
093期T29----9尾
103期T15--5尾
113期T16--6尾
123期T27--7尾
133期T18--8尾
143期T09----9尾
************
133期T18+1=139期T19
132期T45+1=141期T46
131期T29+1=143期T30
143期T30
************
131期T29反双=138期T02
130期T48反单=139期T19
129期T28反单=140期T49
128期T07反双=141期T46
127期T41正单=142期T29
142期T09正单=143期T
143期T单+30.
************
落球序
136期3平43反小=137期T32
137期3平42反小=138期T02
138期2平28反小=139期T19
139期1平09反大=140期T49
140期1平10反小=141期T46
141期2平14反大=142期T29
142期2平44反小=143期T
143期 小+30.39.45.
************
落球序
136期5平27反前=137期T32
137期5平30反后=138期T02
138期4平40反前=139期T19
139期3平06反后=140期T49
140期2平38反前=141期T46
141期3平38反前=142期T29
142期4平14反前=143期T
143期 前肖
************

大小序
135期5平合09=136期T31
136期4平合08=137期T32
137期4平合12=138期T02
138期3平合07=139期T19
139期3平合09=140期T49
140期2平合01=141期T46
141期2平合05=142期T29
142期1平合07=143期T
143期马蛇龙兔虎牛鼠
************
落球序
135期6平合09=136期T31
136期5平合09=137期T32
137期4平合12=138期T02
138期3平合07=139期T19
139期4平合04=140期T49
140期3平合11=141期T46
141期4平合07=142期T29
142期3平合09=143期T
143期龙兔虎牛鼠猪狗
************
大小序
135期5平合09=136期T31
136期5平合09=137期T32
137期5平合12=138期T02
138期5平合04=139期T19
139期6平合04=140期T49
140期5平合11=141期T46
141期5平合10=142期T29
142期4平合09=143期T
143期龙兔虎牛鼠猪狗
************
大小序
135期4平30=136期T31
136期3平30=137期T32
137期3平30=138期T02
138期3平16=139期T19
139期3平09=140期T49
140期3平32=141期T46
141期3平19=142期T29
142期2平09=143期T
143期龙兔虎牛鼠猪狗
************
落球序
133期1平28=134期T24
134期2平46=135期T43
135期3平30=136期T31
136期4平35=137期T32
137期5平30=138期T02
138期6平41=139期T19
139期5平36=140期T49
140期5平32=141期T46
141期4平07=142期T29
142期3平09=143期T
143期 家禽+30.
************
大小序6平尾
135期6平41=136期T31
136期7特31=137期T32
137期6平42=138期T02
138期4平28=139期T19
139期3平09=140期T49
140期4平35=141期T46
141期6平38=142期T29
142期7特29=143期T
143期T890尾
************
大小序6平尾
137期6平42=138期T02
138期5平40=139期T19
139期6平40=140期T49
140期5平38=141期T46
141期6平38=142期T29
142期5平20=143期T
143期T89012尾
************
大小序
134期1平03=135期T43
135期2平24=136期T31
136期2平27=137期T32
137期2平04=138期T02
138期2平13=139期T19
139期3平09=140期T49
140期4平35=141期T46
141期4平27=142期T29
142期3平14=143期T
143期 合单
***********
落球序
135期4平合10=136期T31
136期4平合08=137期T32
137期4平合12=138期T02
138期5平合04=139期T19
139期5平合09=140期T49
140期6平合08=141期T46
141期6平合10=142期T29
142期6平合07=143期T
143期马蛇龙兔虎牛鼠
************
落球序
135期2平合06=136期T31
136期3平合07=137期T32
137期4平合12=138期T02
138期5平合04=139期T19
139期6平合08=140期T49
140期6平合08=141期T46
141期5平合10=142期T
142期5平合09=143期T
143期龙兔虎牛鼠猪狗
************
落球序
135期4平合10=136期T31
136期4平合08=137期T32
137期5平合03=138期T02
138期5平合04=139期T19
139期6平合08=140期T49
140期6平合08=141期T46
141期5平合10=142期T29
142期5平合09=143期T
143期龙兔虎牛鼠猪狗
************
落球序
134期5平08=135期T43
135期5平41=136期T31
136期6平30=137期T32
137期6平06=138期T02
138期6平41=139期T19
139期6平08=140期T49
140期5平32=141期T46
141期5平19=142期T29
142期6平07=143期T
143期马蛇龙兔虎牛鼠
************
金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:牛羊蛇兔鸡猪虎+10.14.18.26.30.40.48.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
142
特號
29
生肖
波色

040期T40
091期T31
142期T22
************
140期T49-3
141期T46-3
142期T43兔
************
117期T25=122期T37
126期T09=132期T45
135期T43=142期T19
142期T19兔
************
120期T41-4=122期T37
130期T48-3=132期T45
140期T49-2=142期T
142期T47+45.46.
************
106期T49
107期T37=108期T01同肖
==========
124期T49
125期T36=126期T09同合
==========
140期T49
141期T46=142期T同肖.同合
142期T鼠+合10
************
大小序
115期6平49=140期T49
116期6平46=141期T46
117期6平46=142期T46
142期T46
************

134期T24反单=135期T43
133期T18反单=136期T31
132期T45反双=137期T32
131期T29反双=138期T02
130期T48反单=139期T19
129期T28反单=140期T49
128期T07反双=141期T46
127期T41反双=142期T
142期T双
************
大小序
133期2平15反前=134期T24
134期1平03反前=135期T43
135期2平24反前=136期T31
136期2平27反前=137期T32
137期3平30反后=138期T02
138期3平16反前=139期T19
139期3平09反后=140期T49
140期4平35反前=141期T46
141期4平27反前=142期T
142期 前肖
************
落球序
133期1平28=134期T24
134期2平46=135期T43
135期3平30=136期T31
136期4平35=137期T32
137期5平30=138期T02
138期6平41=139期T19
139期5平36=140期T49
140期5平32=141期T46
141期4平07=142期T
142期 野兽
************
133期T18
134期T24===2期冲肖
135期T43
136期T31=2期同肖
137期T32
138期T02===2期冲肖
----------
139期T19
140期T49===2期冲肖
141期T46
142期T46=2期同肖
143期T00
144期T00===2期冲肖
142期T46鼠
************
100期T31+6=140期T49
101期T04+6=141期T46
102期T29+6=142期T
142期T35猪
************
落球序
138期4平40鸡马兔鼠=139期T19
139期4平40鸡马兔鼠=140期T49
140期4平04鸡马兔鼠=141期T46
141期4平07鸡马兔鼠=142期T
142期T鸡马兔鼠
************
大小序6平尾
135期6平41=136期T31
136期6平43=137期T32
137期6平42=138期T02
138期6平41=139期T19
139期6平40=140期T49
140期6平47=141期T46
141期6平38=142期T
142期T67890尾
************
大小序
136期4平35反合单=137期T32
137期3平30反合双=138期T02
138期3平16反合双=139期T19
139期2平08反合单=140期T49
140期2平10反合双=141期T46
141期2平14反合双=142期T
142期 合双
************
大小序
136期4平合08=137期T32
137期4平合12=138期T02
138期3平合07=139期T19
139期3平合09=140期T49
140期4平合08=141期T46
141期4平合09=142期T
142期龙兔虎牛鼠猪狗
************
落球序
136期5平合09=137期T32
137期4平合12=138期T02
138期3平合07=139期T19
139期4平合04=140期T49
140期3平合11=141期T46
141期4平合07=142期T
142期马蛇龙兔虎牛鼠
************
大小序
135期5平合09=136期T31
136期5平合09=137期T32
137期5平合12=138期T02
138期5平合04=139期T19
139期6平合04=140期T49
140期6平合11=141期T46
141期5平合10=142期T
142期兔虎牛鼠猪狗鸡
************
金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:鼠虎龙狗鸡兔马+09.23.26.35.47.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
141
特號
46
生肖
波色

115期T06
128期T07
141期T08虎
************
117期T25=121期T25
127期T41=131期T29
137期T32=141期T20
141期T08虎
************
119期T24+1=121期T25
129期T28+1=131期T29
139期T19+1=141期T20
141期T20
************
099期T17-1=101期T04
109期T33+1=111期T10
119期T24+1=121期T25
129期T28+1=131期T29
139期T19+1=141期T
141期T20虎+龙
************
131期T29-11=133期T18
135期T43-11=137期T32
139期T19-11=141期T08
141期T08.20虎防龙
************
115期11-19-49-20-02-33T06
138期T02
139期T19
140期T49
141期T20+06.11.33.
************
106期T49=107期T37
124期T49=125期T36
140期T49=141期T35
141期T35
************

2004年----2017年
070期T24=119期T24
072期T25=121期T25
092期T40=141期T40
141期T40+0尾
************
2013年----2017年
042期T18+1=139期T19
043期T48+1=140期T49
044期T09+1=141期T10
141期T10+0尾
************
2010年----2017年
130期T18+1=139期T19
131期T48+1=140期T49
132期T35+1=141期T36
141期T36
************
134期T24反单=135期T43
133期T18反单=136期T31
132期T45反双=137期T32
131期T29反双=138期T02
130期T48反单=139期T19
129期T28反单=140期T49
128期T07反双=141期T
141期T双
************
落球序
134期4平20反大=135期T43
135期4平19反大=136期T31
136期3平43反小=137期T32
137期3平42反小=138期T02
138期2平28反小=139期T19
139期2平23反大=140期T49
140期2平38反小=141期T
141期 小
************
落球序6平-1±7=七码
137期6平03-1=138期T02
138期6平41-1=139期T19
139期6平08-1=140期T49
140期6平35-1=141期T08
141期T20+06.13.27.34.41.48.
************
落球序
136期4平+137期4平=138期T02
137期5平+138期5平=139期T19
138期6平+139期6平=140期T49
139期5平+140期5平=141期T08
141期T20虎
************
落球序3平尾+3
138期3平16+3=139期T19
139期3平06+3=140期T49
140期3平47+3=141期T0尾
141期T20+0尾
************
2003年----2017年
109期T19=139期T19
110期T49=140期T49
111期T14=141期T14
141期T14
************
2010年----2017年
078期T19=139期T19
079期T49=140期T49
080期T27=141期T27
141期T27
************
2003年----2017年
052期T24=138期T02
054期T25=140期T49
055期T30=141期T30
141期T30+0尾
************
落球序
134期6平03反前=135期T43
135期6平36反前=136期T31
136期5平27反前=137期T32
137期5平30反后=138期T02
138期4平40反前=139期T19
139期3平06反后=140期T49
140期2平38反前=141期T
141期 前肖
************
落球序
136期4平35=137期T32
137期5平30=138期T02
138期6平41=139期T19
139期5平36=140期T49
140期5平32=141期T
141期 野兽
************
大小序
136期3平30=137期T32
137期3平42=138期T02
138期4平28=139期T19
139期3平09=140期T49
140期2平10=141期T
141期 89012尾
************
大小序
132期3平合04=133期T18
133期3平合02=134期T24
134期4平合07=135期T43
135期5平合09=136期T31
136期4平合08=137期T32
137期4平合12=138期T02
138期3平合07=139期T19
139期3平合09=140期T49
140期4平合08=141期T
141期蛇龙兔虎牛鼠猪
************
金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:虎兔龙马狗羊鸡+05.09.10.11.35.38.45.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
140
特號
49
生肖
波色
绿

130期T48
135期T43
140期T38
************
2015年----2017年
098期T30=116期T30
099期T25=117期T25
122期T35=140期T35
140期T35
************
T19前2期后1期规律
041期T19
039期T26=042期T38
========
075期T19
073期T11=076期T35
========
104期T19
102期T29=105期T17
========
139期T19
137期T32=140期T08
140期T08虎+8尾
************
T同2尾时
096期T42=097期T22
095期T27-12=098期T15
098期T15+2=099期T17
========
137期T32=138期T02
136期T31-12=139期T19
139期T19+2=140期T21
140期T21
************

大小序
129期2平30反后=130期T48
130期1平03反前=131期T29
131期1平03反前=132期T45
132期2平16反前=133期T18
133期2平15反前=134期T24
134期1平03反前=135期T43
135期2平24反前=136期T31
136期2平27反前=137期T32
137期3平30反后=138期T02
138期3平16反前=139期T19
139期4平23反前=140期T
140期 前肖
************
落球序
134期2平46=135期T43
135期3平30=136期T31
136期4平35=137期T32
137期5平30=138期T02
138期6平41=139期T19
139期5平36=140期T
140期 反合双
***********
大小序
132期3平合04=133期T18
133期3平合02=134期T24
134期4平合07=135期T43
135期5平合09=136期T31
136期4平合08=137期T32
137期4平合12=138期T02
138期3平合07=139期T19
139期3平合09=140期T
140期龙兔虎牛鼠猪狗
************
130期=30±1=131期T29
131期=31±2=132期T45
132期=32±2=133期T18
133期=33±3=134期T24
134期=34±3=135期T43
135期=35±4=136期T31
136期=36±4=137期T32
137期=37±5=138期T02尾数
138期=38±5=139期T19
139期=39±6=140期T
140期T牛+35尾
************
133期T18合09-3=134期T24
135期T43合07-3=136期T31
137期T32合05-3=138期T02
139期T19合10-3=140期T合7
140期T34.25.07.16.43.
************
落球序
132期2平37反双=133期T18
133期2平01反双=134期T24
134期3平46反单=135期T43
135期3平30反单=136期T31
136期3平43反双=137期T32
137期3平42反单=138期T02
138期3平16反单=139期T19
139期3平06反单=140期T
140期 单
************
落球序
132期5平12反大=133期T18
133期5平43反小=134期T24
134期4平20反大=135期T43
135期4平19反大=136期T31
136期3平43反小=137期T32
137期3平42反小=138期T02
138期2平28反小=139期T19
139期2平23反大=140期T
140期 大+08.20.21.
************
落球序
133期7特合09=134期T24
134期7特合06=135期T43
135期6平合09=136期T31
136期5平合09=137期T32
137期4平合12=138期T02
138期3平合07=139期T19
139期3平合06=140期T
140期羊马蛇龙兔虎牛+猴
************
大小序
133期4平合10=134期T24
134期5平合04=135期T43
135期5平合09=136期T31
136期5平合09=137期T32
137期5平合12=138期T02
138期5平合04=139期T19
139期5平合09=140期T+猴
************
大小序
133期2平15=134期T24
134期3平20=135期T43
135期4平30=136期T31
136期3平30=137期T32
137期3平30=138期T02
138期3平16=139期T19
139期3平09=140期T
140期龙兔虎牛鼠猪狗+猴
************
落球序
132期3平合04=133期T18
133期3平合02=134期T24
134期3平合04=135期T43
135期4平合10=136期T31
136期4平合08=137期T32
137期4平合12=138期T02
138期5平合04=139期T19
139期5平合09=140期T
140期龙兔虎牛鼠猪狗+猴
************
金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:牛马兔鼠虎蛇龙+03.12.25.26.35.37.38.47.48.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
139
特號
19
生肖
波色

119期T24
129期T28
139期T32
************
133期T18--合9
135期T43--合7
137期T32--合5
139期T21--合3
************
132期T45----牛
133期T18--冲肖
134期T24--冲肖
========
135期T43-同肖
136期T31-同肖
========
137期T32--冲肖
138期T02--冲肖
139期T21----牛
************
078期T28=088期T17
094期T28=104期T19
129期T28=139期T21
139期T21牛
************
大小序
128期2平18+10=129期T28
133期2平15+09=134期T24
138期2平13+08=139期T21
139期T21
************
103期T15+10=121期T25
094期T28+20=130期T48
085期T03+30=139期T33
139期T33.21牛
************
097期T22+10=137期T32
088期T17+09=138期T02
079期T37+08=139期T21
139期T21牛
************

070期T29----29
130期T37---37
009期T33--33
029期T15-中
049期T33--33
079期T37---37
139期T29----29
************
2014年----2017年
104期T31=136期T31
105期T32=137期T32
107期T02=139期T29
139期T29
************
落球序
118期6平24=119期T24
128期6平18=129期T28
138期6平41=139期T1尾
139期T1尾+33.
************
大小序
1平+5平=1肖+一尾
130期03+38=131期T29
131期03+48=132期T45
132期12+36=133期T18
133期01+33=134期T24
134期03+40=135期T43
135期19+36=136期T31
136期08+36=137期T32
137期03+39=138期T02
138期05+40=139期T
139期T牛+5尾
************
133期2平01=134期T24
134期2平46=135期T43
135期3平30=136期T31
136期3平43=137期T32
137期3平42=138期T02
138期3平16=139期T
139期 家禽
************
117期T25-01=119期T24
127期T41-13=129期T28
137期T32-25=139期T07
139期T07兔
************
033期T02=034期T16
050期T02=051期T27
138期T02=139期T38
139期T38
************
2011年----2017年
146期T31=136期T31
147期T32=137期T32
149期T02=139期T02
139期T02
************
2015年----2017年
150期T07=128期T07
151期T28=129期T28
161期T09=139期T09
139期T09
************
2008年----2017年
031期T07=128期T07
032期T28=129期T28
042期T24=139期T24
139期T24
************
2008年----2017年
122期T39-7=137期T32
123期T09-7=138期T02
124期T39-7=139期T32
139期T32
************
134期6平03=135期T43
135期7特43=136期T31
136期7特31=137期T32
137期6平03=138期T02
138期5平13=139期T
139期 12345尾
************
落球序
132期2平37反双=133期T18
133期2平01反双=134期T24
134期3平46反单=135期T43
135期3平30反单=136期T31
136期3平43反双=137期T32
137期3平42反单=138期T02
138期3平16反单=139期T
139期 单
************
133期3平20反合单=134期T24
134期4平20反合单=135期T43
135期5平41反合双=136期T31
136期4平35反合单=137期T32
137期5平30反合双=138期T02
138期4平40反合单=139期T
139期 合单
***********
落球序
131期5平合09=132期T45
132期6平合09=133期T18
133期7特合09=134期T24
134期7特合06=135期T43
135期6平合09=136期T31
136期5平合09=137期T32
137期4平合12=138期T02
138期3平合07=139期T
139期马蛇龙兔虎牛鼠
************
大小序
130期1平合03=131期T29
131期2平合05=132期T45
132期3平合04=133期T18
133期4平合10=134期T24
134期5平合04=135期T43
135期5平合09=136期T31
136期5平合09=137期T32
137期5平合12=138期T02
138期4平合10=139期T
139期兔虎牛鼠猪狗鸡
************
金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:牛马鸡猪羊蛇狗+07.14.19.22.30.31.32.34.38.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
138
特號
02
生肖
波色

118期T05
128期T07
138期T09
************
124期T49
131期T29
138期T09
************
136期T31
137期T32
138期T33+3尾
************
095期T27+4=136期T31
094期T28+4=137期T32
093期T29+4=138期T33
138期T33+3尾
************
大小序
135期3平26+5=136期T31
136期2平27+5=137期T32
137期1平03+5=138期T08
138期T08
************
128期T07
133期T18
138期T29
************
120期T41
131期T29
127期T41
138期T29
************
119期T24+1=121期T25
129期T28+1=131期T29
126期T09-2=128期T07
136期T31-2=138期T29
138期T29
************

大小序
135期6平41-10=136期T31
136期6平43-11=137期T32
137期6平42-12=138期T30
138期T30
************
大小序
135期5平36-5=136期T31
136期5平36-4=137期T32
137期5平39-3=138期T36
138期T36
************
T±5/6
119期T24+6=133期T18
120期T41-5=134期T24
121期T25+6=135期T43
122期T37+6=136期T31
123期T27+5=137期T32
124期T49±5/6=138期T
138期T龙兔虎
************
落球序
132期2平37反双=133期T18
133期2平01反双=134期T24
134期3平46反单=135期T43
135期3平30反单=136期T31
136期3平43反双=137期T32
137期3平42反单=138期T
138期 单
************
落球序
132期4平16反前=133期T18
133期5平43反后=134期T24
134期6平03反前=135期T43
135期6平36反前=136期T31
136期5平27反前=137期T32
137期4平39反前=138期T
138期 前肖
115期T06-1=118期T05
126期T09-2=128期T07
137期T32-3=138期T29
138期T29.41蛇
************
2016年----2017年
016期T41=127期T41
025期T31=136期T31
027期T40=138期T40
138期T40+39.41.43.
************
2016年----2017年
125期T42-1=127期T41
134期T32-1=136期T31
136期T41-1=138期T40
138期T40+39.41.43.
************
070期T32-1=136期T31
071期T34-2=137期T32
072期T45-3=138期T42
138期T42+40.41.43.
************
落序3平±1=3肖
135期3平30+1=136期T31
136期3平43+1=137期T32
137期3平42+1=138期T
138期T43兔+蛇龙+44.
************
024期T07+24=136期T31
023期T08+24=137期T32
022期T10+24=138期T34
138期T34+33.
************
落球序
133期5平43反合双=134期T24
134期5平08反合单=135期T43
135期5平41反合双=136期T31
136期5平27反合双=137期T32
137期5平30反合双=138期T
138期 合双
***********
大小序
133期3平合02=134期T24
134期4平合07=135期T43
135期5平合09=136期T31
136期6平合07=137期T32
137期6平合06=138期T
138期羊马蛇龙兔虎牛
************
落球序
132期6平合09=133期T18
133期7特合09=134期T24
134期7特合06=135期T43
135期6平合09=136期T31
136期5平合09=137期T32
137期4平合12=138期T
138期牛鼠猪狗鸡猴羊
************
大小序
133期4平合10=134期T24
134期5平合04=135期T43
135期5平合09=136期T31
136期6平合07=137期T32
137期6平合06=138期T
138期羊马蛇龙兔虎牛
************
金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:牛蛇羊虎狗马+06.07.11.22.34.42.43.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
137
特號
32
生肖
波色
绿

115期T06
126期T09
137期T12
************
134期T24-12
135期T43-12
136期T31
137期T12
************
129期T28
133期T18
137期T08.07.09.
************
135期T43
136期T31
137期T19
************
133期T18--合9
135期T43--合7
137期T32--合5
************
115期T06+1=135期T43
116期T30+1=136期T31
117期T25+1=137期T26
137期T26
************
092期T07--7尾
101期T04--4尾
110期T17--7尾
119期T24--4尾
128期T07--7尾
137期T04--4尾
************
077期T18+4
097期T22+3
117期T25+2
137期T27
************

大小序
132期2平16反前=133期T18
133期2平15反前=134期T24
134期1平03反前=135期T43
135期2平24反前=136期T31
136期2平27反前=137期T
137期 前肖+马
************
大小序
131期2平32反家=132期T45
132期2平16反野=133期T18
133期3平20反家=134期T24
134期3平20反家=135期T43
135期2平24反野=136期T31
136期2平27反野=137期T
137期 野兽+马
************
大小序
129期2平30=130期T48
130期3平19=131期T29
131期4平46=132期T45
132期5平36=133期T18
133期6平43=134期T24
134期7特24=135期T43
135期7特43=136期T31
136期3平43=137期T
137期 12345尾
************
大小序
130期1平03=131期T29
131期2平32=132期T45
132期1平12=133期T18
133期2平15=134期T24
134期1平03=135期T43
135期2平24=136期T31
136期1平08=137期T
137期 合双
***********
2016年-----2017年
125期T42-1=127期T41
134期T32-1=136期T31
135期T05-1=137期T04
137期T04
************
2016年----2017年
016期T41=127期T41
025期T31=136期T31
026期T33=137期T33
137期T33
************
122期T37=107期T37
121期T25=117期T25
120期T41=127期T41
119期T24=137期T24
137期T24
************
落球序
131期2平32反单=132期T45
132期2平37反双=133期T18
133期2平01反双=134期T24
134期3平46反单=135期T43
135期3平30反单=136期T31
136期3平43反双=137期T
137期 双
************
落球序
130期4平18反大=131期T29
131期4平03反大=132期T45
132期5平12反大=133期T18
133期5平43反小=134期T24
134期4平20反大=135期T43
135期4平19反大=136期T31
136期3平43反小=137期T
137期 小
************
大小序
130期4平合08=131期T29
131期3平合09=132期T45
132期3平合04=133期T18
133期3平合02=134期T24
134期4平合07=135期T43
135期5平合09=136期T31
136期6平合07=137期T
137期马蛇龙兔虎牛鼠
************
落球序
127期5平合09=128期T07
128期4平合05=129期T28
129期4平合06=130期T48
130期5平合03=131期T29
131期5平合09=132期T45
132期6平合09=133期T18
133期7特合09=134期T24
134期7特合06=135期T43
135期6平合09=136期T31
136期7特合04=137期T
137期鸡猴羊马蛇龙兔
************
大小序
126期4平合04=127期T41
127期4平合08=128期T07
128期3平合02=129期T28
129期2平合03=130期T48
130期1平合03=131期T29
131期2平合05=132期T45
132期3平合04=133期T18
133期4平合10=134期T24
134期5平合04=135期T43
135期5平合09=136期T31
136期6平合07=137期T
137期马蛇龙兔虎牛鼠
************
金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:马羊兔龙鼠狗+17.26.33.47.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
136
特號
31
生肖
波色

122期T37
129期T28
136期T19
************
122期1平24=134期T24
123期1平43=135期T43
124期1平16=136期T16
136期T16
************
098期T15
117期T25
136期T35猪
************
2010---2017年
069期T24=134期T24
070期T43=135期T43
071期T11=136期T11
136期T11猪
************
131期T29-5=134期T24
130期T48-5=135期T43
129期T28-5=136期T23
136期T23猪
************
015期T24=017期T15
119期T24=121期T25
134期T24=136期T35
136期T35
************
128期T07
129期T28
130期T48=3期和083
131期T29
132期T45
133期T18=3期和092
134期T24
135期T43
136期T34=3期和101
************

落球序
128期3平05反大=129期T28
129期3平23反大=130期T48
130期4平18反大=131期T29
131期4平03反大=132期T45
132期5平12反大=133期T18
133期5平43反小=134期T24
134期4平20反大=135期T43
135期4平19反大=136期T
136期 大
************
落球序
129期2平30反后=130期T48
130期2平40反前=131期T29
131期3平49反前=132期T45
132期4平16反前=133期T18
133期5平43反后=134期T24
134期6平03反前=135期T43
135期5平41反后=136期T
136期 后肖
************
落球序
130期4平18=131期T29
131期4平36=132期T45
132期3平22=133期T18
133期2平01=134期T24
134期1平34=135期T43
135期2平24=136期T
136期 家禽
************
落球序
130期6平38=131期T29
131期5平36=132期T45
132期4平16=133期T18
133期5平43=134期T24
134期6平03=135期T43
135期7特43=136期T
136期 12345尾
************
落序
133期3平20+4=134期T24
134期3平40+3=135期T43
135期3平30+2=136期T32
136期T32+34.35.
************
103期4平24=134期T24
104期5平43=135期T43
105期6平43=136期T29
105期46-27-41-10-19-29T17
136期T29.10.17.19.27.41.46.
************
096期5平24=134期T24
098期5平43=135期T43
100期5平46=136期T46
100期34-36-35-16-46-40T31
136期T34.35.36.16.31.40.46.
************
落序
131期3平合13+2=132期T45
132期4平合07+1=133期T18
133期3平合02+2=134期T24
134期4平合02+1=135期T43
135期3平合03+2=136期T
136期T 5尾
************
落球序
127期3平26反单=128期T07
128期3平05反双=129期T28
129期3平23反双=130期T48
130期2平40反单=131期T29
131期2平32反单=132期T45
132期2平37反双=133期T18
133期2平01反双=134期T24
134期3平46反单=135期T43
135期3平30反单=136期T
136期 单
************
大小序
130期1平03=131期T29
131期2平32=132期T45
132期1平12=133期T18
133期2平15=134期T24
134期1平03=135期T43
135期2平24=136期T
136期 合双
***********
大小序
130期1平合03=131期T29
131期2平合05=132期T45
132期3平合04=133期T18
133期4平合10=134期T24
134期5平合04=135期T43
135期5平合09=136期T
136期龙兔虎牛鼠猪狗
************
大小序
129期1平23=130期T48
130期2平18=131期T29
131期2平32=132期T45
132期1平12=133期T18
133期1平01=134期T24
134期2平08=135期T43
135期2平24=136期T
136期 牛鼠猪狗鸡猴羊
************
落球序
129期3平合05=130期T48
130期3平合08=131期T29
131期3平合13=132期T45
132期3平合04=133期T18
133期3平合02=134期T24
134期3平合04=135期T43
135期4平合10=136期T
136期兔虎牛鼠猪狗鸡
************

金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:猪蛇龙羊猴鸡牛+10.12.16.19.20.32.34.36.40.

六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
135
特號
43
生肖
波色
绿

129期T28---马
130期T48--狗
131期T29
132期T45--中
133期T18
134期T24--
135期T04马+合4
************
129期T28--4岁
131期T29--5岁
133期T18--6岁
135期T31--7岁+合4
************
2015年141期T09
2015年150期T07
2016年009期T09
2016年018期T31
2017年126期T09
2017年135期T07
135期T07.31兔
************
2006年---2017年
085期T43+2=132期T45
086期T16+2=133期T18
088期T05+2=135期T07
135期T07
************
2012年---2017年
040期T44=114期T44
041期T06=115期T06
061期T07=135期T07
135期T07
************
2009年---2017年
010期T49=124期T49
011期T36=125期T36
021期T08=135期T08
135期T08+07.
************

上下期1平相同时过2期开合4
088期37-30-15-11-43-25T17
089期37-25-26-36-32-10T46
091期T31
094期04-03-15-45-38-25T28
095期04-20-07-03-19-23T27
097期T22
098期04-33-23-40-43-24T15
099期04-47-21-10-07-28T17
101期T04
132期28-37-22-16-12-36T45
133期28-01-20-33-43-15T18
135期T04.13.22.31.40.
************
落球序
129期3平23反双=130期T48
130期2平40反单=131期T29
131期2平32反单=132期T45
132期2平37反双=133期T18
133期2平01反双=134期T24
134期3平46反单=135期T
135期 单
************
落球序
129期3平23反大=130期T48
130期4平18反大=131期T29
131期4平03反大=132期T45
132期5平12反大=133期T18
133期5平43反小=134期T24
134期6平03反大=135期T
135期 大+04.07.13.19.22.
************
大小序
130期2平18=131期T29
131期3平36=132期T45
132期4平28=133期T18
133期5平33=134期T24
134期6平46=135期T
135期 45678尾
2005年---2017年
005期T44+1=132期T45
006期T17+1=133期T18
007期T23+1=134期T24
008期T11+1=135期T12
135期T12
************
2009年---2017年
028期T36=125期T36
029期T09=126期T09
038期T14=135期T14
135期T14+13.15.
************
2003年---2017年
013期T18=133期T18
014期T24=134期T24
015期T35=135期T35
135期T35
************
2016年---2017年
106期T30=116期T30
116期T09=126期T09
125期T42=135期T42
135期T42
************
大小序1平±1/冲
128期1平05=129期T28
129期1平23=130期T48
130期2平18=131期T29
131期2平32=132期T45
132期1平12=133期T18
133期1平01=134期T24
134期2平08=135期T
135期 鸡猴羊兔虎牛
************
大小序
130期4平合08=131期T29
131期3平合09=132期T45
132期3平合04=133期T18
133期3平合02=134期T24
134期4平合07=135期T
135期马蛇龙兔虎牛鼠
************
落球序
129期4平合06=130期T48
130期5平合03=131期T29
131期5平合09=132期T45
132期6平合09=133期T18
133期7特合09=134期T24
134期7特合06=135期T
135期羊马蛇龙兔虎牛
************
大小序
129期2平合03=130期T48
130期1平合03=131期T29
131期2平合05=132期T45
132期3平合04=133期T18
133期4平合10=134期T24
134期5平合04=135期T
135期鸡猴羊马蛇龙兔
************
落球序
129期3平合05=130期T48
130期3平合08=131期T29
131期3平合13=132期T45
132期3平合04=133期T18
133期3平合02=134期T24
134期3平合04=135期T
135期鸡猴羊马蛇龙兔
************
金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:鸡蛇猪马牛鼠+14.15.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
134
特號
24
生肖
波色

074期T08
104期T19
134期T30
************
092期T07
113期T16
134期T25
************
131期T29+4
132期T45-3
133期T18+2
134期T虎
************
129期T28-马
130期T48---12岁
131期T29-蛇
132期T45---09岁
133期T18-龙
134期T30---06岁
************
075期T19=131期T29
076期T35=132期T45
077期T18=133期T18
078期T28=134期T
134期T8尾+30.35.36.
************
023期T08
024期T07
========
053期T12
054期T11
========
093期T29
094期T28
========
133期T18
134期T17.19+3头3尾.
************

落序
129期2平30+6=130期T48
130期3平35+6=131期T29
131期4平03+6=132期T45
132期5平12+6=133期T18
133期6平15+6=134期T
134期T33牛
************
落球序
130期6平38+3=131期T29
131期6平48-3=132期T45
132期6平36+6=133期T18
133期6平15-6=134期T
134期T兔虎牛鼠猪+3头
************
大小序
126期2平16反前=127期T41
127期2平26反前=128期T07
128期2平18反后=129期T28
129期2平30反后=130期T48
130期1平03反前=131期T29
131期1平03反前=132期T45
132期2平16反前=133期T18
133期2平15反前=134期T
134期 前肖
************
大小序
125期5平合08=126期T09
126期5平合08=127期T41
127期5平合09=128期T07
128期5平合09=129期T28
129期5平合07=130期T48
130期5平合11=131期T29
131期6平合13=132期T45
132期6平合10=133期T18
133期5平合06=134期T
134期 45678尾
************
落球序
131期3平49-4=132期T45
132期3平22-4=133期T18
133期3平20-4=134期T
134期T马
************
落序
129期2平30+6=130期T48
130期3平35+6=131期T29
131期4平03+6=132期T45
132期5平12+6=133期T18
133期6平15+6=134期T
134期T33牛
************
079期T37----同头
090期T36---同合
101期T04-同码
112期T04-同码
123期T27---同合
134期T36----同头
************
特段
118期T05=128期T07
119期T24=129期T28
120期T41=130期T48
121期T25=131期T29
122期T37=132期T45
123期T27=133期T18
124期T49=134期T
134期T3头
************
117期3平46+3=124期T49
119期3平06+3=126期T09
121期3平04+3=128期T07
123期3平45+3=130期T48
125期3平29+4=132期T45
127期3平26+4=134期T
134期T蛇龙兔
************

大小序
128期4平合05=129期T28
129期4平合06=130期T48*
130期4平合08=131期T29
131期3平合09=132期T45
132期3平合04=133期T18
133期3平合02=134期T
134期猪狗鸡猴羊马蛇+33.
************
落球序
128期4平合05=129期T28
129期4平合06=130期T48
130期5平合03=131期T29
131期5平合09=132期T45
132期6平合09=133期T18
133期6平合06=134期T
134期羊马蛇龙兔虎牛+35.36.38.
************
大小序
127期4平合08=128期T07
128期3平合02=129期T28
129期2平合03=130期T48
130期1平合03=131期T29
131期2平合05=132期T45
132期3平合04=133期T18
133期4平合10=134期T
134期兔虎牛鼠猪狗鸡+38.
************
落球序
126期3平合07=127期T41
127期3平合08=128期T07
128期3平合05=129期T28
129期3平合05=130期T48
130期3平合08=131期T29
131期3平合13=132期T45
132期3平合04=133期T18
133期3平合02=134期T
134期猪狗鸡猴羊马蛇+33.
************

金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:龙猴虎鼠牛兔猪+03.05.13.36.37.39.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
133
特號
18
生肖
波色

129期T28
131期T29
133期T30.31.
************
119期T24+4=129期T28
121期T25+4=131期T29
123期T27+4=133期T31
133期T31.30.
************
103期T15
113期T16
123期T27
133期T28.38+8尾
************
2016年---2017年
142期T29=131期T29
143期T45=132期T45
144期T37=133期T37
133期T37.38.
************
大小序
124期5平29=131期T29
127期5平45=132期T45
130期5平38=133期T38
133期T38.
************
T+0至12
118期T05=128期T07
119期T24=129期T28
120期T41=130期T48
121期T25=131期T29
122期T37=132期T45
123期T27=133期T
133期T27至39
************
102期T29-103期T15=14
112期T04-113期T16=12
122期T37-123期T27=10
132期T45-133期T37=08
133期T37.38+30.31.
************

大小序
126期2平16反野=127期T41
127期1平21反野=128期T07
128期1平05反家=129期T28
129期1平23反野=130期T48*
130期1平03反野=131期T29
131期2平32反家=132期T45
132期2平16反野=133期T
133期 野兽+33.35.37.
************
落球序
125期3平合11=126期T09
126期2平合09=127期T41
127期3平合08=128期T07
128期4平合05=129期T28
129期4平合06=130期T48
130期3平合08=131期T29
131期3平合13=132期T45
132期2平合10=133期T
133期 89012尾
************
大小序
126期4平22=127期T41
127期4平35=128期T07
128期5平36=129期T28
129期5平43=130期T48
130期4平35=131期T29
131期4平46=132期T45
132期3平22=133期T
133期 反合单+28.31.33.35.37.
************
大小序
126期4平合04=127期T41
127期4平合08=128期T07
128期4平合05=129期T28
129期4平合06=130期T48*
130期4平合08=131期T29
131期4平合10=132期T45
132期4平合10=133期T
133期兔虎牛鼠猪狗鸡
************
落序
129期2平30+6=130期T48
130期3平35+6=131期T29
131期4平03+6=132期T45
132期5平12+6=133期T
133期T30龙
************
落球序
129期6平44-9=130期T48
130期6平38-9=131期T29
131期6平48+9=132期T45
132期6平36+9=133期T
133期T兔虎牛鼠猪
************
落球序
126期2平18反单=127期T41
127期3平26反单=128期T07
128期3平05反双=129期T28
129期3平23反双=130期T48
130期2平40反单=131期T29
131期2平32反单=132期T45
132期2平37反双=133期T
133期 双+31.33.35.
************
落球序
126期3平07反大=127期T41
127期3平26反小=128期T07
128期3平05反大=129期T28
129期3平23反大=130期T48
130期4平18反大=131期T29
131期4平03反大=132期T45
132期5平12反大=133期T
133期 大
************
大小序
126期2平16反前=127期T41
127期2平26反前=128期T07
128期2平18反后=129期T28
129期2平30反后=130期T48
130期1平03反前=131期T29
131期1平03反前=132期T45
132期2平16反前=133期T
133期 前肖
************
落球序
126期6平合04=127期T41
127期5平合09=128期T07
128期4平合05=129期T28
129期4平合06=130期T48
130期5平合03=131期T29
131期5平合09=132期T45
132期6平合09=133期T
133期龙兔虎牛鼠猪狗
************
大小序
121期4平合03=122期T37
122期4平合06=123期T27
123期4平合03=124期T49
124期4平合07=125期T36
125期4平合11=126期T09
126期4平合04=127期T41
127期4平合08=128期T07
128期3平合02=129期T28
129期2平合03=130期T48
130期1平合03=131期T29
131期2平合05=132期T45
132期3平合04=133期T
133期鸡猴羊马蛇龙兔
************
大小序1平±1/冲
128期1平05=129期T28
129期1平23=130期T48
130期2平18=131期T29
131期3平09=132期T45
132期4平28=133期T
133期 鸡猴羊兔虎牛
************
落球序
125期4平合08=126期T09
126期4平合08=127期T41
127期4平合08=128期T07
128期4平合05=129期T28
129期4平合06=130期T48
130期3平合08=131期T29
131期3平合13=132期T45
132期2平合10=133期T
133期兔虎牛鼠猪狗鸡
************
金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:兔虎猴狗鼠猪鸡+03.15.28.29.30.33.39.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录
期數
132
特號
45
生肖
波色

129期T28
130期T48
131期T29
132期T49.39.
************
128期T07
129期T28
130期T48-中
131期T29
132期T08
************
127期T41±2
128期T07±3
129期T28±4
130期T48±5
131期T29±6
132期T11猪
************
T隔期+1时
119期T24+1
120期T41-4
121期T25
122期T37
========
129期T28+1
130期T48-4
131期T29
132期T44
************
122期T37蓝=125期T36
121期T25蓝=126期T09
120期T41蓝=127期T41
119期T24红=128期T07
118期T05绿=129期T28
117期T25蓝=130期T48
116期T30红=131期T29
115期T06绿=132期T
132期T绿
************

T37时的规律
047期T14--同肖
048期T37
058期T14--同肖
==========
078期T28--冲肖
079期T37
089期T46--冲肖
==========
106期T49--同肖
107期T37
108期T01--同肖
==========
121期T25-同/冲肖
122期T37
132期T鸡兔
************
大小序
129期1平23+25=130期T48
130期1平03+26=131期T29
131期1平03+27=132期T30
132期T30
************
073期平28=129期T28
074期平48=130期T48
075期平29=131期T29
076期04-09-27-33-39-42T35
132期04.09.27.33.39.42.35.
************
大小序
125期4平合11=126期T09
126期4平合04=127期T41
127期4平合08=128期T07
128期4平合05=129期T28
129期4平合06=130期T48*
130期4平合08=131期T29
131期4平合10=132期T29
132期兔虎牛鼠猪狗鸡
************
2006年---2017年
136期T41=127期T41
140期T29=131期T29
141期T08=132期T08
132期T08
************
2004年---2017年
088期T41=120期T41
099期T29=131期T29
100期T10=132期T10
132期T10
************
2015年---2017年
022期T37=122期T37
023期T27=123期T27
032期T46=132期T46
132期T46
************
2008年---2017年
070期T24=119期T24
072期T25=121期T25
083期T48=130期T48
085期T06=132期T06
132期T06
************
T+0至12
118期T05=128期T07
119期T24=129期T28
120期T41=130期T48
121期T25=131期T29
122期T37=132期T
132期T37至49
************
落球序
129期6平44-9=130期T48
130期6平38-9=131期T29
131期6平48-9=132期T
132期T猴羊马
************
T17.29时平+3
088期平43+3/T17
089期T46
093期平25+3/T29
094期T28
099期平28+3/T17
100期T31
102期平12+3/T29
103期T15
105期平46+3/T17
106期T49
110期平07+3/T17
111期T10
131期03-32-36-46-48-49T29
132期03.35.39.49.32+02.03
************
落序平6合+T合/冲
128期09+07=129期T28
129期08+10=130期T48
130期11+12=131期T29
131期12+11=132期T
132期T蛇猪
************
2002年---2017年
103期T33=109期T33
113期T24=119期T24
125期T29=131期T29
126期T18=132期T18
132期T18.06.
************
大小平1尾+下期平2尾/冲
125期4+126期6=127期T41
126期7+127期6=128期T07
127期1+128期8=129期T28
128期5+129期0=130期T48
129期3+130期8=131期T29
130期3+131期2=132期T
132期T鼠猪狗
************
金牌网(77449.Com)公式规律)生肖号码推荐:(六和彩规律很多,准的就保留.以便下期跟踪.不准的没价值就删以便快捷打开网页!
生肖:兔鸡虎猪龙鼠+38.39.40.41.48.
六和彩開獎非常有趣,常有一些規律可循。每期不盡相同,我們給整理出來共網友娛樂跟蹤參考,謹慎下注!以前六和彩记录